ცხელი ხაზი : 599647050

29 ივნისს 12:00 საათზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

25 ივნისი, 2018

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 29 ივნისის  სხდომის 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი:

1.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი 
2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის თაობაზე. 
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი 
3.,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი
4.,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი 
5. ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: ნანა კვარაცხელია- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი 
6.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი: თენგიზ ფიფია- საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
7. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხსენებელი: თენგიზ ფიფია -საკრებულოს სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 
8 .წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეორგანიზაციის განხორციელებისა (შერწყმა) და მათი რეორგანიზაციის შედეგად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნების გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 მაისის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: თეიმურაზ მებონია, მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ 
9. სხვადასხვა
ა) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაისის თვის შესრულების შესახებ. 
მერის მიერ მომხსენებლად დანიშნული პირი: თეა სარია, მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

 

გააზიარე