ცხელი ხაზი : 599647050

ბავშვებისათვის

 

აუტისტური  სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერის პროგრამა

 1. პროგრამის ბენეფიციარები არიან ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლთა მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“ , რეგისტრირებული კავშირი „საქართველოს ბავშვები“ , მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისა და სხვა  დაწესებულებების ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელ ფ  N 100 , ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთ ერთი მშობლის პირადობის ასლს.
      2. დოკუმენტების სოციალური კომისიის მიერ განხილვის საფუ|ძველზე წელიწადში ერთხელ (ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში ორჯერ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობის დაფინანსებაზე, მაგრამ  არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.

    მუხლი 7. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება.

1.პროგრამის ბენეფიციარები  არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები;

2.პროგრამა ითვალისწინებს  დედ-მამით ობოლ თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით;

3.დედ-მამით ობოლი ბავშვის მეურვემ უნდა წარმოადგინოს:

ა) სოციალური  მომსახურების სააგენტოდან  სტასუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) ბავშვის დაბადების  მოწმობის  ასლი;

გ) ბავშვზე მეურვეობის დამადასტურებელ  დოკუმენტი;

დ)მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი;

ე) პირადი საბანკო ანგარიში.

4. აღნიშნული დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ დახმარების  თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს სოციალური კომისია.

გააზიარე