ცხელი ხაზი : 599647050

დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2015 ფაქტი 2017 გეგმა
სულ ბიუჯეტი: 11539.4 ¢ 6773.7 ¢
განათლება 9.44% 19.63% %
გარემოს დაცვა 6.39% 11.52% %
დასვენება, კულტურა,რელიგია 13.21% %
დასვენება,კულტურა,რელიგია. 10.28% %
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.21% 4.40% %
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 9.29% 3.04% %
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.00% %
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.46% %
სახელმწიფო მომსახურება 25.94% 31.99% %
სოფლის მეურნეობა 7.25% 0.81% %
სხვა 22.57% %
სხვა 27.39% %
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა 12.00% %
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა 6.83% %
ასათვისებელია: 6773.7 ¢