ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

დასაქმებულები

  • 2019  წელს საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა შტატით შეადგენს 13  ერთეულს, შტატგარეშე - 6 ერთეულს, აქედან ქალი - 13,  კაცი- 6.
  • 2018  წელს საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა შტატით შეადგენს 13  ერთეულს, შტატგარეშე - 7 ერთეულს, აქედან ქალი - 13,  კაცი- 7.
  • 2017 წელს საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა შტატით შეადგენს 14 ერთეულს, შტატგარეშე - 7 ერთეულს, აქედან ქალი - 13, კაცი- 8.
  • 2016 წელს საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა შტატით შეადგენდა 16 ერთეულს, შტატგარეშედ - 5 ერთეულს, აქედან ქალი - 13, კაცი- 8.
  • 2015 წელს საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა შტატით შეადგენდა 16 ერთეულს, შტატგარეშედ - 3 ერთეულს, აქედან ქალი - 13, კაცი- 8.

 

  • 2016 წელს საკრებულოს საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისათვის (სარგო) განსაზღვრულმა თანხამ  შეადგინა 390,0 ათასი ლარი.
  • 2016 წელს შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისათვის (სარგო) გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 45.00 ათასი ლარი.
  • 2016 წელს ქვეყნის გარეთ მივლინება არ განხორციელებულა, შესაბამისად სამივლინებო ხარჯები არ გაწეულა.

 

2016 წელს საკრებულოს აპარატიდან თანამშრომლების განთავისუფლებას ადგილი არ ქონია.

2016 წელს საკრებულოს აპარატიდან თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების  მიზნით განხორციელდა გარკვეული სახის ღონისძიებები, მათ შორის, დამტკიცებულიქნა  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის სასწავლო გეგმა, ამასთან, საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები წლის განმავლობაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ ტრეინინგ სემინარებზე.

 

 

გააზიარე