ცხელი ხაზი : 599647050

გამგეობის სამსახურები

 ადმინისტრაციული სამსახური
სამსახურის უფროსი
საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და კადრების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი კადრების საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი კადრების საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
წამყვანი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი საინფორმაციო, პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხებში
წამყვანი სპეციალისტი პროტოკოლის, საგარეო და წარმომადგენლებთან ურთიერთობების საკითხებში
წამყვანი სპეციალისტი პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში
სპეციალისტი (მისაღების მდივანი)
სპეციალისტი არასამთავრობო სექტორთან და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში
იურიდიული განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
წამყვანი  სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
თანაშემწე
წარმომადგენელი ქ. წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ქ. ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ობუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ფახულანის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წარმომადგენელი ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ქ.წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ქ.წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ქ.წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ქ.ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ქ.ჯვარის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ობუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ნაკიფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი მიქავას ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ჯგალის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი მედანის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში
~წამყვანი სპეციალისტი ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ფახულანის ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ფახულანის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპეციალისტი ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
წამყვანი სპეციალისტი ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების   ადმინისტრირების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი გადასახადებისა და მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში
ეკონომიკური განვითარების დაგეგმარების ქონების მართვისა და სტატისტიკური აღრიცხვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
წამყვანი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების მართვის საკითხებში
წამყვანი სპეციალისტი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმარებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის აღრიცხვის საკითხებში
გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ზედამხედველობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 
წამყვანი სპეციალისტი არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი გარე ვაჭრობისა და ავტოტრანსპორტის პარკირების ზედამხედველობის საკითხებში

მთავარი სპეციალისტი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის საკითხებში

გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახური

სამსახურის უფროსი
ურბანიზაციისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი სივრცით მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებში
კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და საზოგადოებრივი მომსახურების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი გზებისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ორგანიზების საკითხებში
საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური
სამსახურის უფროსი
საფინანსო ზედამხედველობის და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვისა და მატერიალური  მარაგების შეძენის, წარმოების და სხვა ფორმით მიღების ასახვის ინფორმაციის მომზადების საკითხებში
საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში
შესყიდვების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი შეყიდვების საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი შეყიდვების საკითხებში
სახაზინო მომსახურებისა და შემოსავლების ანალიზის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსულობების საკითხებში
შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
სამსახურის უფროსი
სოციალური განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი შრომის, სოც.დაცვისა და ვეტერანებთან ურთიერთობის საკითხებში