ცხელი ხაზი : 599647050

კომისიების გაერთიანებული სხდომა

25 April, 2018

25 აპრილს 12:00 საათზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ჩატარდა საკრებულოს ხუთივე კომისიის გაერთიანებული სხდომა. კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები: 
1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ სამართლებრივ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი სამართლებრივ აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

3. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის განაწილებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტის დაზუსტების წესების დამტკიცების შესახებ“

4..წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (სს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ.

5.სხვადასხვა

გააზიარე