ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის ჩატარების წესი

  •      წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო - საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი განისაზღვრება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონითა და საქართველოს მთავრობის  N204 დადგენილებით. 

 

  • კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი;

ა) კონკურსში მონაწილეობის მიზნით, წარადგინოს ელექტრონული განაცხადი ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე;

ბ) შეიტანოს ცვლილება გაკეთებულ განაცხადში საჯარო დაწესებულების მიერ განაცხადის წარდგენისთვის
განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე;
გ) დაწესებულებას მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია და დოკუმენტები საკონკურსო მოთხოვნებთან
შესაბამისობის შესახებ;
დ) მიმართოს ბიუროს განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადამოწმების
მოთხოვნით;
ე) გაასაჩივროს ღია და დახურული კონკურსის შედეგები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით;
ვ) განახორციელოს კონკურსთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა
უფლება-მოვალეობები.

 

გააზიარე