ცხელი ხაზი : 599647050

კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომლის შემადგენლობაში შედის სამი განყოფილება: კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება განათლების განყოფილება სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მასობრივი კულტურული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავებას კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გამოვლენას, აღრიცხვასა და მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნას; ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაციას; მოსახლეობის სპორტული გამაჯანსაღებელი პროგრამების შემუშავებას; საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარების კოორდინაციას; სპორტულ ღონისძიებების ორგანიზებას; შემოქმედებით ჯგუფების პოპულარიზაციას; კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი საკონტაქტო ინფორმაცია ტელ: მობ: E-mail: სამუშაო გამოცდილება
გააზიარე