ცხელი ხაზი : 599647050

მომავალი დედებისათვის

 

მუხლი 3. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
   1.    პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით (ტყუპების შეძენისას თანხის გაორმაგებით და ა.შ.);

2. ბენეფიციარმა დახმარების თაობაზე უნდა მიმართოს მერიას ბავშვის დაბადებიდან არაუგვიანეს ექვსი თვისა;

3. დაფინასება განხორციელდება უნდაღდო ანგარიშსწორებით  ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით;

4. პროგრამაში ჩასართვად წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

        ა) წერილობითი განცხადება;

         ბ) ახალშობილის დაბადების მოწმობის ასლი;

         გ) ერთ-ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;

         დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.
   

გააზიარე