ცხელი ხაზი : 599647050
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

სქესობრივი სტატისტიკა

  • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში დასაქმებული 21 პირიდან ( შტატგარეშე მოსამსახურეთა ჩათვლით) ქალი–13, კაცი–8
  • სულ საკრებულოს წევრია – 28 , აქედან  ქალი–6, ხოლო კაცი – 22

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გენდერული სტატისტიკა 

     2021 წელი

  • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 30 წევრისგან, რომელთაგანქალი და 22 კაცია.
  • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპრატში დასაქმებულია 22 პირი ( შტატგარეშე მოსამსახურეთა ჩათვლით) მათ შორის 14 ქალი დაკაცი.
გააზიარე