ცხელი ხაზი : 599647050

auqciono

გამოქვეყნების თარიღი: 25 ივლისი, 2019
დასრულების თარიღი: 9 აგვისტო, 2019

 

აღწერილობა
მოკლე აღწერილობა
იყიდება  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მდებარე 200 კვ.მ არასასოფლო -  სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
პირობა
უპირობო ელექტრონული აუქციონი
აღწერილობა

თანხა ელექტრონული აუქციონში მონაწილე პირებმა უნდა გადიხადონ შემდეგ რეკვიზიტებზე : ბანკის კოდი N TRESGE22 უძრავი ქონების პრივატიზება - N 300393390 (შემოსულობა ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვებიდან).  

შენიშვნა :

 1.გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას

 2. ელექტრონულ აუქციონის ფორმით ქონების პრივატიზებისას ელექტრონული აუქციონში გამარჯვების დამდასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაშ ფორმდება აუქციონატორსა და აუქციონში გამარჯვებულ შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება გაამრჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაშ იხდის შეძენილი ქონების სრულ საპრივატიზებო საფასურს.

  3. მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონებაზე საკუთრების უფლება მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენს გადაეცემა მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების ანაზღაურების შემდეგ, შესაბამისი საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის მომენტიდან.

  4. თუ მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენი ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებისას დადგენილ ვადებში არ გადაიხდის მუნიციპალიტეტის სრულ ღირებულებას მას არ გადაეცემა საკუთრების უფლება მუნიციპალიტეტის ქონებაზე, ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია არ დაუბრუნდება და გაწეული ხარჯები არ აუნაზღაურდება.

  5. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებული პირები, რომლებმაც აუქციონში მისაღებად დადგენილი წესით გადაიხადეს "ბე" ან წარადგინეს/ გააქტიურეს (ელექრონულად) უპირობი და გამოუხმობი საბანკო გარანტია არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის, გადახდილი ,,ბე" ან წარდგენილი/ გააქტიურებული (ელქტრონულად)  უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

  6. ქონების პრივატიზება ხორციელდება "მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის , საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების საფუძველზე.

იყიდება  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 64 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (პირობებით) .პირობაელექტრონული აუქციონის პირობებად განისაზღვროს  აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე 2 წლის განმავლობაში თანამედროვე ობიექტის მშენებლობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით.აღწერილობა

თანხა ელექტრონული აუქციონში მონაწილე პირებმა უნდა გადიხადონ შემდეგ რეკვიზიტებზე : ბანკისკოდი N TRESGE22 უძრავი ქონების პრივატიზება - N 300393390 (შემოსულობა ადგილობრივითვითმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებისგაყიდვებიდან).  

შენიშვნა :

 1.გამარჯვებულის მიერ გადახდილი "ბე"-ს (საგარანტიო) თანხა ითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას

 2. ელექტრონულ აუქციონის ფორმით ქონების პრივატიზებისას ელექტრონული აუქციონში გამარჯვებისდამდასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15 კალენდარული დღის ვადაშ ფორმდება აუქციონატორსა დააუქციონში გამარჯვებულ შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება გაამრჯვებული პირიხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაშ იხდის შეძენილი ქონების სრულსაპრივატიზებო საფასურს.

  3. მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონებაზე საკუთრების უფლება მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენსგადაეცემა მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების ანაზღაურების შემდეგ, შესაბამისისაკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის მომენტიდან.

  4. თუ მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენი ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებისას დადგენილ ვადებშიარ გადაიხდის მუნიციპალიტეტის სრულ ღირებულებას მას არ გადაეცემა საკუთრების უფლებამუნიციპალიტეტის ქონებაზე, ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია არ დაუბრუნდება დაგაწეული ხარჯები არ აუნაზღაურდება.

  5. თუ ელექტრონული აუქციონი არ შედგა იმ მიზეზით რომ ელექტრონულ აუქციონში რეგისტრირებულიპირები, რომლებმაც აუქციონში მისაღებად დადგენილი წესით გადაიხადეს "ბე" ან წარადგინეს/ გააქტიურეს(ელექრონულად) უპირობი და გამოუხმობი საბანკო გარანტია არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაშიელექტრონულ აუქციონში მონაწილეების მიერ აუქციონში მონაწილეობისათვის, გადახდილი ,,ბე" ანწარდგენილი/ გააქტიურებული (ელქტრონულად)  უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულადირიცხება წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

  6. ქონების პრივატიზება ხორციელდება "მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა დამართვის უფლებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის , საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირისსაფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესების დამტკიცების შესახებ"საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების საფუძველზე.

See link
გააზიარე