ცხელი ხაზი : 599647050

წალ ენჯიხის მუნიც იპალ იტეტის საკუთრებაში არსებულ ი უძრავი პირო ბებიანი ელ ექტრო ნულ ი აუქც იო ნის ფ ო რმით პრივატიზ ებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღ ო ნისძიებათა შესახებ

გამოქვეყნების თარიღი: 6 ივლისი, 2020
დასრულების თარიღი: 6 ივლისი, 2020

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 54-ე მუხლის,
მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი
საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების
წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების
თანახმად და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა
და მართვის უფლებით გადაცემისათვის, საჯარო აუქციონის ორგანიზების მიზნით შექმნილი მუდმივმოქმედი
სააუქციონო კომისიის 2020 წლის 11 ივნისის N 2 ოქმის საფუძველზე.
ვბრძანებ
1.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქ. წალენჯიხა წერეთლის ქ.ზე მდებარე 84 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული
შენობა-ნაგებობა ს/კ N47.11.42.011.
ა) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს --- 4500ლარი
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 500 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 50 ლარი.
2.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქ. ჯვარი (ჯვარზენი) 100 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.14.35. 183
ა)საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს —2500 ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 300 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 50 ლარი.
3.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 12230 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე
დამაგრებული შენობა-ნაგებობა ს/კ N47.01.35.026
ა)საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს ----128000 ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 13000ლარი.
6/25/2020
file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/3c662c75-9e34-459a-9322-3deb16dde3f0.html 2/4
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 1000 ლარი.
4.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 263 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე
დამაგრებული შენობა-ნაგებობა ს/კ N47.10.35.002
ა) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს—2800ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 300 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 50 ლარი.
5.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ჩქვალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 2695 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე
დამაგრებული შენობა-ნაგებობა ს/კ N47.10.37.001
ა) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს—28500ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 3000 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 150 ლარი.
6.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 1180 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე
დამაგრებული შენობა-ნაგებობა ს/კ N47.12.34.008
ა) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს—29800ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 3000 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 150 ლარი.
7.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 1222 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე
დამაგრებული შენობა-ნაგებობა ს/კ N47.12.34.009
ა) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს—26200ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 2700 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 100 ლარი.
8.გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქ.ჯვარში ლემონჯავას ქ.ზე მდებარე 90 მ2 არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.14.32.252
ა) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს—1800 ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 200 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 50ლარი.
9 .გამოცხადდეს პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე რკინის წაქცეული კონსტრუქცია ს/კ N47.02.35.158
ა) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს—19110 ლარი.
ბ) ,,ბე’’-ს საფასური განისაზღვროს --- 2000 ლარი.
გ) ბიჯის საფასური განისაზღვროს---- 100 ლარი.
10.ელექტრონული აუქციონის ჩატარების ვადა განისაზღვროს ვებგვერდზე www.eauction.ge.-ზე გამოცხადების
მომენტიდან 15(თხუთმეტი)კალენდარული დღით, ხოლო არასამუშაო დღის დამთხვევისას, აუქციონი ჩატარდეს
მიმდინარე პირველივე სამუშაო დღეს.
11. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების მუნიციპალიტეტის ქონების
პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის
საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“, მე-11-ე
მუხლის მე-3-ე პუნქტის თანახმად ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულ პირს ბე/უპირობო და გამოუხმობი
საბანკო გარანტია ეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
12.მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენი შეიძლება იყოს ფი ზიკური პირი ან იურიდიული პირი ან ასეთ პირთა
გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც მუნიციპალიტეტის ან საქართველოს სახელმწიფო ხელისულების ორგანოს
მონაწილეობის წილი 25%-ე ნაკლებია.
6/25/2020
file://13.ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის საფუძველზე 15(თხუთმეტი) კალენდარული
დღის ვადაში ფორმდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქონების მმართველსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის
ქონების შემძენს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება.
.14.ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია ნ ასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან
15(თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონები სრული ღირებულება.
15. ელექტრონული აუქციონის შედეგები უქმდება და ელექტრონულ აუქციონში გამარჯ ვებულის მიერ
წარდგენილი/გადახდილი უპირობო და გამოუხმობ საბანკო გარანტია ,,ბე“ სრულად ირიცხება წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, თუ:
15.1 ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა.
15.2 ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონატორის მიერ განსაზღვრულ ვადაში სრულად ა რ
გადაიხადა შეძენილი ქონების სრული ღირებულება.
16. თანხა ელექტრონულ აუქციონში მონაწილე პირ ებმა უნდა გადაიხადონ შემდეგ რეკვიზიტებზე: ბანკის კოდი
TRESGE22. უძრავი ქონების პრივატიზება NN300393390 (შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან). შენობა-
ნაგებობის გაყიდვიდან N300393313.
17.ელექტრონული აუქციონის ჩ ატარება უზრუნველყოს სსიპ- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მომსახურების საგენტომ.
18.ელექტრონული აუქც იონის ფორმით საპრივატიზებრო ქონების შესახებ ინფორმაცია განთავსდეს სსიპ -
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების საგენტოს ვებგვერდზე: www.eauction.ge.
19.ელექტრონული აუქციონის ფორმით საპრივატიზებო ქონების შესახებ ინფორმაციის სს იპ -საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურეობის სააგენტოს ვებგვერდზე www.eauction.ge განთავსება უზრუნველყოს
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურმა.
20. ელექტრონული აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმად განისაზღვ როს საპრივატიზებო და
საიჯარო ქონებაზე ყველაზე მაღალი ფასის გადახდა და ელექტრონული აუქციონის პირობების დაკმაყოფილება.
21..ბრძანების შესრულებაზე კონტროლს განვახორციელებ პირადად.
22. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
23. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კა ნონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში.(მისქ. ზუგდიდი, რ. ლაღიძის ქუჩა12).

See link
გააზიარე