ცხელი ხაზი : 599647050

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების და იჯარის ფორ

გამოქვეყნების თარიღი: 29 სექტემბერი, 2017
დასრულების თარიღი: 30 ოქტომბერი, 2017

 

ი  ნ  ფ  ო  რ მ  ა  ც  ი  ა

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის   საკუთრებაში    არსებული  

                                 ქონების  საჯარო აუქციონის   ფორმით   პრივატიზების და იჯარის

                                               ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

 

N

მუნიციპალური ქონების მისამართი და ადგილ- მდებარეობა,

 

 

მუნიციპალიური  ქონების   დასახელება 

საკადასტრო კოდი

საწყისი წლიური საიჯარო ქირის საფასური (ლარი)

,,ბე“-ს  საფასური

(ლარი)

ბიჯის საფასური

(ლარი)

საწყისი საპრივატიზებო საფასური (ლარი)

შენიშვნა

1

 ქ. წალენჯიხა 26 მაისის უბანი

6081 კვმ  ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.11.42.328

250

30

50

 -------

10 წლის ვადით

2

ნაკიფუს ადმინისტრაციული ერთეული

25288 კვმ  ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.06.38.175

650

70

50

--------

10 წლის ვადით

3

 ქ. წალენჯიხა დასახლება ზღვაია

18401  ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.11.48.204

550

55

50

-----

10 წლის ვადით

4

 საჩინოს ადმინისტრაციული ერთეული

9584  ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.08.41.337

200

20

50

--------

10 წლის ვადით.

5

 ქ. წალენჯიხა წმინდა-ნინოს ქუჩა

300 კვმ არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.11.44.341

 

450

200

4500

 

6

 ქ. წალენჯიხა წმინდა-ნინოს ქუჩა

 126  კვმ არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.11.44.435

 

250

100

2500

 

7

ჭალეს ადმინისტრაციული ერთეული

189 კვმ არა ს/ს დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N47.12.32.020

 

100

50

950

 

 

აუქციონში   მონაწილეობის

წესი   და  პირობები

1. აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი პრივატიზებისას 25%–ზე ნაკლებია.

2. აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველი აუქციონატორს  წარუდგენს:

 ა) განაცხადს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას აუქციონში მონაწილეობის შესახებ, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქონების დასახელებას, ლოტის ნომერს, ქონების საწყის საფასურს, რომლის შეძენა (სარგებლობაში აღება)  სურს მონაწილეს.

  ბ) ,,ბე’’–ს და აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის (ფიზიკური პირებისათვის შეადგენს-50 ლარს. იურიდიული პირებისათვის--100 ლარს) გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ამასთან, გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:  (მოძრავ ქანებზე-300393332);(უძრავ ქონებაზე-300393313; არა ს/ს მიწაზე 300393390) . სარგებლობაში გადაცემის შემთხვევაში: მოძრავ ქონებაზე-300393224; უძრავ ქონებაზე-300393212; მიწაზე--300393047.

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოწმობის (პასპორტი) ასლს (ფიზიკური პირის შემთხვევაში).

  დ) სანოტარო წესით დამოწმებულ მინდობლობას, თუ საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველი  მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

  ე) განაცხადის შეტანის მომენტისთვის მოქმედ ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან (იურიდიულიპირისშემთხვევაში).

ვ) საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის

რამდენიმე ქონების პრივატიზებისათვის ან სარგებლობაში გადაცემაზე გამოცხადებულ საჯარო აუქციონში, ,,ბე“ და

 

წესი   და  პირობები

1. აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი პრივატიზებისას 25%–ზე ნაკლებია.

2. აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველი აუქციონატორს  წარუდგენს:

 ა) განაცხადს, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას აუქციონში მონაწილეობის შესახებ, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქონების დასახელებას, ლოტის ნომერს, ქონების საწყის საფასურს, რომლის შეძენა (სარგებლობაში აღება)  სურს მონაწილეს.

  ბ) ,,ბე’’–ს და აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის (ფიზიკური პირებისათვის შეადგენს-50 ლარს. იურიდიული პირებისათვის--100 ლარს) გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ამასთან, გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:  (მოძრავ ქანებზე-300393332);(უძრავ ქონებაზე-300393313; არა ს/ს მიწაზე 300393390) . სარგებლობაში გადაცემის შემთხვევაში: მოძრავ ქონებაზე-300393224; უძრავ ქონებაზე-300393212; მიწაზე--300393047.

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოწმობის (პასპორტი) ასლს (ფიზიკური პირის შემთხვევაში).

  დ) სანოტარო წესით დამოწმებულ მინდობლობას, თუ საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველი  მოქმედებს სხვა პირის სახელით.

  ე) განაცხადის შეტანის მომენტისთვის მოქმედ ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან (იურიდიულიპირისშემთხვევაში).

ვ) საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ქონების პრივატიზებისათვის ან სარგებლობაში გადაცემაზე გამოცხადებულ საჯარო აუქციონში, ,,ბე“ და აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასური უნდა გადაიხადოს მუნიციპალიტეტის თითეულიქონებისათვისათვის ცალ-ცალკე.

3. თუ საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველის მიერ წარმოდგენილი ყველა  დოკუმენტი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, აუქციონატორი აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს ,,აუქციონის მონაწილეთა რეგისტრაციის ჟურნალში“, იტოვებს წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და პირს  გადასცემს საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთს. საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთით პირი იღებს საჯარო  აუქციონში მონაწილის სტატუსს.

4.  მონაწილეს უფლება აქვს  ,,ბე“-ს  დაუკავებლად უარი განაცხადოს საჯარო აუქციონში მონაწილეობაზე, მხოლოდ, განაცხადის მიღების პერიოდში.

5.   მონაწილეს შეიძლება უარი ეთქვას აუქციონში მონაწილეობაზე, თუ:

   ა) განაცხადის წარმდგენი პირი, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არ შეიძლება ცნობილ იქნეს მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენად ;

ბ) დარღვეულია ამ პირობების პირველი, მეორე და მესამე პუნქტების მოთხოვნები.

6. აუქციონში მონაწილე ყველა დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს წინასწარ გაეცნოს განსაკარგავ ქონებას.

7. აუქციონში მონაწილე, აუქციონის დაწყებამდე შედის დარბაზში, სადაც ტარდება საჯარო აუქციონი, აუქციონატორს წარუდგენს საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთს და იღებს სპეციალურ დაფას, რომლის ნომერიც შეესაბამება მის საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთზე აღნიშნულ ნომერს.

8. აუქციონატორი ადარებს გაცემული ნომრიანი სპეციალური დაფების რაოდენობას შესული განაცხადების რაოდენობასთან, რითაც აზუსტებს  მონაწილეთა რაოდენობას.

9.   აუქციონს ატარებს აუქციონატორი.

10. საჯარო აუქციონზე ვაჭრობის დასაწყისად ითვლება მუნიციპალიტეტის საპრივატიზაციო (სარგებლობაში გადასაცემი)  ობიექტის საწყისი საპრივატიზებო ან (საწყისი საიჯარო ქირის) საფასურის  გამოცხადების მომენტი. ვაჭრობის მიმდინარეობის დროს, დაუშვებელია  მონაწილეთა  დარბაზში გადაადგილება.

11. აუქციონში მონაწილე, რომელსაც სურს საწყისი (საპრივატიზებო, საიჯარო ქირის) საფასურიდან  დაიწყოს ვაჭრობა, სწევს თავის სპეციალურ დაფას (რაც ნიშნავს საწყის საპრივატიზებო საფასურზე ბიჯის დამატებას). აუქციონატური აფიქსირებს მას და სთხოვს მონაწილეებს გააგრძელონ ვაჭრობა, სანამ რომელიმე არ დაასახელებს ყველაზე მაღალ ფასს. ყველაზე მაღალი ფასის სამჯერ გამოცხადებისა და მეაუქციონეს მიერ ჩაქუჩის დარტყმის შემდეგ, მუნიციპალიტეტის ქონება ითვლება გასხვისებულად ან სარგებლობაში გადაცემულად  იმ მონაწილეზე, რომელმაც მეაუქციონეს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა. 

12. საჯარო აუქციონის ფორმით მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ან იჯარით გაცემისას, საჯარო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი არის ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირება, რომელიც შეიცავს მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის ძირითად პირობებს და მხარეთა უფლება-მოვალეობებს. აღნიშნული ოქმის საფუძველზე, 15 კალენდაულიდღისვადაში, ფორმდებახელშეკრულება, რომელსაცხელსაწერენმუნიციპალიტეტისქონებისშემძენიდამუნიციპალიტეტისქონებისმმართველი.

13. თუ საჯარო  აუქციონში გამარჯვებული პირი უარს განაცხადებს საჯარო  აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და შესაბამისი ხელშეკრულების  ხელმოწერაზე, მას ჩამოერთმევა საჯარო აუქციონში გამარჯვებულის სტატუსი და შეტანილი ,,ბე“ არ დაუბრუნდება. 

14.თუ საჯარო აუქციონი არ შედგება იმ მიზეზით, რომ მონაწილეები, რომლებიც ესწრებიან საჯარო აუქციონს, არ მიიღებენ მონაწილეობას ვაჭრობაში, შედგება ოქმი არშემდგარი საჯარო აუქციონის შესახებ და  მონაწილეებს შეტანილი ,,ბე“ არ დაუბრუნდებათ.

15. სააუქციონო კომისია, საჯარო აუქციონის ჩატარებიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში, ამზადებს მოხსენებით ბარათს, რომლის საფუძველზეც, საჯარო აუქციონში მონაწილეებს, რომლებმაც ვერ გაიმარჯვეს საჯარო აუქციონში, უბრუნდებათ მათ მიერ გადახდილი ,,ბე’’, მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.  მოხსენებით ბარათს ხელს აწერენ სააუქციონო კომისიის თავმჯდომარე და სააუქციონო კომისიის მდივანი.

16. საჯარო აუქციონის ფორმით მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ან სარგებლობაში გადაცემისას, მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენის ან მეიჯარის პასუხისმგებლობა და გარიგება განისაზღვრება ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების მე-11 და მე-12 მუხლების შესაბამისად.

17. საჯარო აუქციონი ტარდება მის გამოცხადების დღიდან ოცდამეათე კალენდარულ დღეს. საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადების მიღება მიმდინარეობს საჯარო აუქციონის ჩატარების დღის ჩათვლით და გამყიდველის მიერ დადგენილ საათამდე. იმ შემთხვევაში, როდესაც საჯარო აუქციონის გამოცხადებიდან ოცდამეათე კალენდარული დღე ემთხვევა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ უქმე ან  დასვენების დღეს, განაცხადების მიღება გრძელდება და წყდება მომდევნო პირველსავე სამუშაო დღეს, იმავე საათზე.

     საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველთა განაცხადების მიღება მიმდინარეობს 2017წლის  29 სექტემბრის 10:00 სთ–დან  2017 წლის  30 ოქტომბრის  13:00 საათამდე. 

 

                                აუქციონი   ტარდება  2017 წლის    30 ოქტომბერს15:00 საათზე

                           მისამართი: ქ. წალენჯიხა სალიას ქ. N5. ტელეფონი 599–85–71–09

 

გააზიარე