ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი წერილის ნომერი: 126-1262216430 თარიღი: 13/06/2022 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 აპრილის Nბ126.221011 ბრძანებით გათალისწინებული, სამართლებრივი აქტების პროექტების საბოლოო კორეკტირებული დოკუმენტი, განსახილველად. 01 წერილის ნომერი: 126-1262216430 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N9 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N25 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 მარტის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N25 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 25.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/25/2022 01/28/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 11.05.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N6 05/11/2022 05/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 01 მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ომარ ქარდავას არჩეულად ცნობის შესახებ. 01 განკარგულება N9 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (პროექტი) 01 საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება N11 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 01 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N11 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N18 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 01 დადგენილება N18 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 11.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/11/2022 01/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N25 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N25 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N10 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული საწვავისა და მობილური ტელეფონების ხარჯების ლიმიტის დაწესების შესახებ 01 განკარგულება N10 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე ცნობა ნორმატიულ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 01 ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06/16/2022 06/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განმარტებითი ბარათი საკრებულოს შენიშვნებისა და რეკომენდაციების არსებითად გათვალისწინების შედეგად, წარმოდგენილი ცვლილებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურებთან მიმართებაში 01 განმარტებითი ბარათი 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპაკიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 2022 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 ბრძანება N2-1/13 02/24/2022 02/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N22 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 01 დადგენილება N22 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის განკარგულება N26 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მაიაკოვსკის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის და ვალერი ჭანტურიას სახელის მინიჭების თაობაზე 01 განკარგულება N26 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N11 გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის თაობაზე 01 განკარგულება N11 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N12 გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვების, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრალური ქუჩისთვის ნიკო კვარაცხელიას სახელის მინიჭების, მიზანშეწონილობის თაობაზე 01 განკარგულება N12 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 25.05.22 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 05/25/2022 05/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (პროექტი) 01 დადგენილება № (პროექტი) 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე 01 ბრძანება: ბ127.127220911 04/01/2022 04/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N24 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსებისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N24 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 20.01.2022 ახალარჩეული პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/20/2022 01/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N27 შპს "ენგურჰესთან'' დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის დებულების დამტკიცების თაობაზე 01 განკარგულება N27 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N13 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე 01 განკარგულება N13 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა 10.06.22 საზოგადოება "წალენჯიხელის" ინიციატივა, წალენჯიხაში, ზღვაიას უბანს ეწოდოს წალენჯიხის მკვიდრი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, სახელმწიფო პრემიის ლაურიატის, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აწგარდაცვლილი იაშა (მესხიას) სახელობის ხეივანი. 01 კომისიის დასკვნა 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01 ცნობა 07/15/2022 07/15/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება 18.03.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ 01 ბრძანება 03/18/2022 03/21/2022 ბრძანება
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 28.04.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N23 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N23 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს სხდომის ოქმი 01.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N1 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N28 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარედ გონერ კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N28 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N33 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N33 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N1 01/20/2022 01/20/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N1 საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტის შედგენის თაობაზე; 01 ბიუროს სხდომის ოქმი N1 03/22/2022 03/23/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 (01.02.20022) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება №2 02/03/2022 02/07/2022 წალენხიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N13 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N13 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N21 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების შესახებ 01 დადგენილება N21 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს რიგგარესე სხდომის ოქმი 11.02.2022 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N2 02/11/2022 02/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N29 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ რაისა ჩანგელიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N29 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N32 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N32 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N2 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 10.06.22 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა 01 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages