ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ”წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 აპრილის N ბ126.126221011 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 ბრძანება:ბ126.126221453 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N14 მუნიციპალიტეტის ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N14 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N52 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით სარგებლობაში - გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 საკრებულოს განკარგულება N52 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N21 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N21 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N21 12/30/2022 12/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N17 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტსტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N17 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 01 ცნობა 08/18/2022 08/18/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმი 15.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/15/2022 02/18/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N22 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნასთან დაკავშირებით 01 განკარგულება N22 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N3 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N3 01 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N3 10/13/2022 10/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ 01 მერის ბრძანება 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წერილის ნომერი:07-1262206022 წერილის ნომერი:07-1262206022 ბეჟან შანავა - შიდა აუდიტის სამსახური-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ადრესატი: გიორგი ხარჩილავა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი 01 წერილის ნომერი:07-1262206022 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
განკარგულება N40 "ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების ინიცირების მიზნით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტებთან შესაბამისობაში დადასტურებული წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე " წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 24 ივნისის N36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 01 განკარგულება N40 07/29/2022 08/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N7 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ ბაჩანა ქანთარიას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N7 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 01 სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 05/25/2022 05/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა /დანართი N1/ 01 რეორგანიზაციის გეგმა 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N15 მუნიციპალიტეტის ქონების , ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე არსებული საპრივატიზაციო ობიექტისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N15 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N53 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 საკრებულოს განკარგულება N53 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N26 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N26 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N29 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N29 08/31/2022 08/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ორი კომისიის ერთობლივი სხდომის ოქმი 21.02.2022 წალენჯიხის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა და სოციალურ საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიის სხდიმის ოქმი 02/21/2022 02/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 28.04.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 01 კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 04/28/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N4 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N4 01 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N4 10/21/2022 10/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 01 შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
განკარგულება N41 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე 01 განკარგულება N41 07/29/2022 08/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 01 სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2 03/29/2022 04/01/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. /წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი - წერილის ნომერი: 126-1262214580 ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 აპრილის Nბ126.221011 ბრძანებით გათალისწინებული, საკრებულოზე წარსადგენი სამართლებრივი აქტების პროექტები განსახილველად 01 წერილის ნომერი: 126-1262214580 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპაკიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N16 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში (იჯარით) აუქციონის ფორმით - გაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 01 განკარგულება N16 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N50 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" საკრებულოს ნორმატიული დმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01 საკრებულოს განკარგულება N50 11/16/2022 11/21/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N27 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორცილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N27 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N30 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N30 08/31/2022 08/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ორი კომისიის ერთობლივი სხდომის ოქმი 22.02.2022 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა და სამანდატო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიის სხდომის ოქმი 02/22/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N23 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე 01 განკარგულება N 23 05/11/2022 05/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N5 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N5 01 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი N5 11/03/2022 11/07/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაწყებული რეორგანიზაციის შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელის გაფრთხილება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ 01 მერიაში დაწყებული რეორგანიზაციის შესახებ 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N8 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარედ თემურ ქარდავას არჩეულად ცნობის შესახებ 01 განკარგულება N8 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება N46 "საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 მაისის N3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 განკარგულება N46 09/12/2022 09/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N7 01 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N7 10/21/2022 10/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დანართი /წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა/ დანართი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 01 თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N17 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2022-2024 წლებში დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების თაობაზე 01 განკარგულება N17 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია"ერთიანი ნაციონალური მოძრაოის"მიერ წარმოდგენილი წინადადებები 2023 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია"ერთიანი ნაციონალური მოძრაოის" მიერ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტთან და პრიორიტეტების დოკუმენტთან დაკავშირებით დაფიქსირებული შენიშვნები და წინადადებები. 01 შენიშვნები და წინადადებები - ფრაქცია (ენმ) 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N28 ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის თაობაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 01 დადგენილება N28 06/24/2022 06/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
ცნობა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01 ცნობა 09/06/2022 09/06/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 18.03.2022 საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომა 01 კომისიების ერთობლივი სხდომის ოქმი 03/18/2022 03/21/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების ნუსხა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების ნუსხა 01 პროექტების ნუსხა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 05/11/2022 05/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N1 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N1 01 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N1 06/23/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 01 მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ომარ ქარდავას არჩეულად ცნობის შესახებ. 01 განკარგულება N9 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages