ცხელი ხაზი : 599647050

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 01 მერიის სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციის გეგმა 04/29/2022 04/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N9 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ომარ ქარდავას არჩეულად ცნობის შესახებ. 01 განკარგულება N9 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 01 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 09/12/2022 09/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N10 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული საწვავისა და მობილური ტელეფონების ხარჯების ლიმიტის დაწესების შესახებ 01 განკარგულება N10 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N10 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სხდომის ოქმი N10 01 სხდომის ოქმი N10 07/29/2022 07/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N5 01 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N5 08/24/2022 08/26/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . /"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“/ 01 საკრებულოს დადგენილება /პროექტი/ 05/30/2022 05/30/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (პროექტი) 01 საკრებულოს დადგენილება (პროექტი) 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება N11 "წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 01 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N11 03/22/2022 03/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა 01 დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N18 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 01 დადგენილება N18 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N34 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე. 01 დადგენილება N34 10/03/2022 10/05/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 11.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/11/2022 01/14/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N25 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტებისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 განკარგულება N25 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 01 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 09/15/2022 09/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N11 გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის თაობაზე 01 განკარგულება N11 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 10/28/2022 10/31/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N4 01 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N4 06/23/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე ცნობა ნორმატიულ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 01 ცნობა - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 06/16/2022 06/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განმარტებითი ბარათი საკრებულოს შენიშვნებისა და რეკომენდაციების არსებითად გათვალისწინების შედეგად, წარმოდგენილი ცვლილებები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურებთან მიმართებაში 01 განმარტებითი ბარათი 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპაკიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 2022 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ 01 ბრძანება N2-1/13 02/24/2022 02/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია"წალენჯიხა-საქართველოსთვის" მიერ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილი შენიშვნები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია"წალენჯიხა-საქართველოსთვის" მიერ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტთან და პრიორიტეტების დოკუმენტთან დაკავშირებით დაფიქსირებული შენიშვნები და წინადადებები. 01 შენიშვნები და წინადადებები - ფრაქცია 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N22 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 01 დადგენილება N22 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N33 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ. 01 დადგენილება N33 10/03/2022 10/05/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.01.2022 ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/28/2022 01/31/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის განკარგულება N26 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალენჯიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მაიაკოვსკის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის და ვალერი ჭანტურიას სახელის მინიჭების თაობაზე 01 განკარგულება N26 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმიN6 სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმიN6 01 კომისიის სხდომის ოქმი N6 09/12/2022 09/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N12 გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვების, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრალური ქუჩისთვის ნიკო კვარაცხელიას სახელის მინიჭების, მიზანშეწონილობის თაობაზე 01 განკარგულება N12 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი N14 საკრებულოს სხდომის ოქმი N14 01 სხდომის ოქმი N14 09/30/2022 10/03/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 25.05.22 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 01 სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 05/25/2022 05/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № (პროექტი) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (პროექტი) 01 დადგენილება № (პროექტი) 06/13/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მინიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე 01 ბრძანება: ბ127.127220911 04/01/2022 04/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კომისიების ერთობლივი სხდომა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს კომისიების ერთობლივ სხდომაზე, საკრებულოს ფრაქციების მიერ წარმოდგენილი წინადადებების და შენიშვნების განხილვა. 01 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კომისიების ერთობლივი სხდომა 11/25/2022 11/29/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N24 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსებისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება N24 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N32 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორცილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N32 10/03/2022 10/05/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 20.01.2022 ახალარჩეული პირველი სხდომის გაგრძელება 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N16 01/20/2022 01/24/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N27 შპს "ენგურჰესთან'' დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის დებულების დამტკიცების თაობაზე 01 განკარგულება N27 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 სამანდატო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 01 კომისიის სხდომის ოქმი 09/12/2022 09/16/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) საკრებულოს სხდომის ოქმი N9 (II-ნაწ.) 01 სხდომის ოქმი N9 06/24/2022 06/27/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N13 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე 01 განკარგულება N13 02/23/2022 02/25/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დადგენილება N37 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების განხორცილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 თებერვლის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება N37 11/17/2022 11/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა 10.06.22 საზოგადოება "წალენჯიხელის" ინიციატივა, წალენჯიხაში, ზღვაიას უბანს ეწოდოს წალენჯიხის მკვიდრი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, სახელმწიფო პრემიის ლაურიატის, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აწგარდაცვლილი იაშა (მესხიას) სახელობის ხეივანი. 01 კომისიის დასკვნა 06/10/2022 06/13/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცნობა ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტების გამოცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 01 ცნობა 07/15/2022 07/15/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება 18.03.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ 01 ბრძანება 03/18/2022 03/21/2022 ბრძანება
საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 28.04.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N5 04/28/2022 05/02/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N23 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N23 06/13/2022 06/17/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N31 „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 01 დადგენილება N31 10/03/2022 10/05/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი 01.02.2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 01 საკრებულოს სხდომის ოქმი N1 02/01/2022 02/04/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N28 შპს "ენგურჰესთან" დაკავშირებით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარედ გონერ კვარაცხელიას არჩეულად ცნობის თაობაზე 01 განკარგულება N28 05/16/2022 05/19/2022 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages