ცხელი ხაზი : 599647050

სოციალური პროგრამების ჩამონათვალი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების ჩამონათვალი:

 1. ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
 2. ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
 3. თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა
 4. მუდმივად ან /და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დაავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა
 5. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა
 6. 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება
 7. ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა.
 8. მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება
 9. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
 10. საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი ( მატერიალური) დახმარება
 11. მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
 12. შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა
 13. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება
 14. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა
 15. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერა
 16. სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე, კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების, ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
 17. დიდი სამამულო ომის მონაწილე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
 18. წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება
 19. სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა
 20. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა
 21. სარიტუალო მომსახურება
 22. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფის პროგრამა
გააზიარე