სამუშაო საათები: ორშ – პარ: 09:00 – 18:00

ცხელი ხაზი 599 64 70 50

ევრპული ნორმებიდან გამომდინარე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული პირობების შესახებ

1. ამ პოლიტიკის პირობებისა და ამოცანების განსაზღვრა.
1.1 რეგულაცია არის პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც იცავს თავის მოქალაქეთა უფლებებს მათი მონაცემებისა და პერსონალური მონაცემების არასანქცირებული წვდომისგან.
1.2. პერსონალური ინფორმაცია არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია განსაზღვრულ ან იდენტიფიცირებულ მონაცემთა სუბიექტთან. მონაცემთა სუბიექტი იდენტიფიცირებად ან იდენტიფიცირებად მიიჩნევა, თუ მონაცემთა სუბიექტი შეიძლება იდენტიფიცირდეს პირდაპირ თუ ირიბად მითითებით, კერძოდ, რიცხვით, კოდით ან მისი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური საფუძვლების ერთი ან მეტი ელემენტით.
1.3 ანონიმური მითითება, რომ არც ორიგინალი ფორმით ან დამუშავების შემდეგ არ შეიძლება დაკავშირებული იყოს დანიშნულ და იდენტიფიცირებულ მონაცემთა სუბიექტთან.
1.4 მონაცემთა სუბიექტი არის ინდივიდი, რომელსაც პირადი მონაცემები ეხება (შემდგომში “სუბიექტი”).
1.5 “ადმინისტრატორი” ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც დამოუკიდებლად ან ერთობლივად სხვებთან ერთად განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს (შემდგომში “ადმინისტრატორი”)
1.6 დამუშავებელი, ნებისმიერი სუბიექტი, რომელიც ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს კონტროლერისთვის (შემდგომში “დამუშავებელი”).
1.7 პირადი მონაცემების შენახვა მონაცემების სახით, რომელიც საშუალებას აძლევს შემდგომი მათ დამუშავებას.
1.8 პირადი მონაცემების განადგურება ნიშნავს მისი მატარებლის ფიზიკური განადგურებას, ფიზიკური დაზიანების ან მისი მუდმივი გამორიცხვას შემდგომი დამუშავებისგან.
1.9 მონაცემთა სუბიექტის თანხმობით, მონაცემთა სუბიექტის სურვილის თავისუფალი და ცნობიერი გამოხატვა, რომლის შინაარსი წარმოადგენს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავებით
1.10. ამ პოლიტიკის განხორციელებისათვის განისაზღვრება მიზნები, რომელთა დამუშავება ხდება პერსონალური მონაცემების შესახებ:
1.10.1. მომხმარებელთან კომუნიკაციის საჭიროებისათვის;
1.10.2. მუნიციპალიტეტის ან საკრებულოსათვის აუცილებელი მონაცემების შეგროვება;
1.10.3 მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის;
1.10.4 ანალიზისა და რეკლამის სტატისტიკური მონაცმების გაზომვის მიზნით;
1.10.5 მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს შიდა საჭიროებების მიზნით;
1.10.6 მონაცემების გადამუშავება აუცილებელია იურიდიული ვალდებულების შესასრულებლად;
1.11 პერსონალური მონაცემების შგროვება შეესაბამება მხოლოდ საჭირო მიზანს და აქედან გამომდიანრე ვალდებულებების შესასრულებლად.

2. პირადი მონაცემების დამუშავების პრინციპები
2.1. პერსონალური მონაცემები მონაცემთა სუბიექტთან მიმართებაში დამუშავებული იქნება გამჭვირვალედ და კანონით გათვალისწინებული ნორმების მიხედვით, არა უმეტეს იმ მიზნებისათვის აუცილებელი დროის განმავლობაში.
2.2 პირადი მონაცემების დაცვა, მათ შორის დაცვა შესაბამისი ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებების გამოყენებით, რომელიც მიზნად ისახავს არასანქცირებული ან უკანონო დამუშავების, ინფორმაციის, განადგურების ან დაზიანების შემთხვევით დაკარგვას.
2.3 პირადი მონაცემების დამუშავება ერთი ან მეტი კონკრეტული მიზნისათვის;
2.4 დამუშავება აუცილებელია ხელშეკრულების შესრულებისათვის, რის შესახებაც მონაცემთა სუბიექტი ან მონაცემთა სუბიექტის თხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების დადების წინ მიღებული ზომების განხორციელებისათვის;
2.5. დამუშავება აუცილებელია იურიდიული ნორმებისა და ვალდებულების შესასრულებლად, რომელსაც ადმინისტრატორზე ვრცელდება;

3. პირადი მონაცემების დამუშავებით თანხმობის პირობები და საშუალებები
3.1 ელექტრონული საკონტაქტო ან სხვა ფორმის შვსების დაბლა.
3.2 პერსონალური მონაცემების გადაცემის ან დამუშავების პირობა ყოველთვის სუბიექტის თანხმობის შემთხვევაში.
3.3 მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს თანხმობის უკან გაწვევისა. თანხმობის და უკან გაწვევევით დამუშავების კანონიერება არ ირღვევა.

4. ქუქი ფაილები და Google Analytics
4.1. ქუქი ფაილები (ინფორმაცია) არ მოითხოვს ნებართვას თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაში, რადგან ქუქი ფაილები არ საჭიროებს იდენტიფიკაციას. ქუქი ფაილებზე თაობაზე მომხმარებელი ინფორმირებულია ხილული ადგილზე “ვეთანხმები”
4.2. Google Analytics არის ანალიტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება საიტის მფლობელებს და აპლიკაციებს იმის გაგებაში, თუ როგორ სტუმრობენ თავიანთ ვებსაიტებსა და აპლიკაციებს. მას შეუძლია გამოიყენოს სხვადა სხვა ქუქი ფაილები ინფორმაციის შეგროვებისა და საიტის გამოყენების შესახებ, ისე რომ არ მოახდინოს მომხმარებელთა იდენტიფიცრება.
4.3 სუბიექტს შეგიძლია Google Analytics მონაცემების სგროვებაზე უარის თქმა. საკამრისია დააინსტალირეთ Google Analytics Opt-out Add-on (by Google). ეს დამტება ხელს უშლის Google Analytics JavaScript- ის გამოყენებას (ga.js, analytics.js და dc.js) საიტზე, რათა გაეცნოს სტუმარი მონაცემებს Google Analytics- ის გამოყენებით.
4.4 საიტის სსახებ მონაცემების შენახვა Google Analytics- ში არის დაყნებული 26 თვე, რის შემდეგაც მონაცემები ავტომატურად წაიშლება.
4.5. ჩვენ ვიყენებთ ნაწილობრივ IP ანონიმურობის ფუნქციებს. მისამართი ანონიმურობის ფუნქცია Google Analytics- ში რაც გამორიცხავს მომხმარებლის იდენტიფიცირებას.

5. გამჭვირვალე ინფორმაცია და კომუნიკაცია
5.1 პირის მიერ ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნის შემთხვევაში, სუბიექტს გადაეცემა მოთხოვნის წარდგენის დღიდან მაქსიმუმ 30 დღის ვადაში.
5.2 თუ მონაცემთა სუბიექტის პირადი მონაცემები არ არის მიღებული, ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, ადმინისტრატორს უფლება აქვს მოითხოვოს უფლებამოსილების ავტორიზაცია.
5.3 ადმინისტრატორი ასევე იძლევა ინფორმაციის შეგროვებას პერსონალური მონაცემების წყაროს შესახებ.
5.5. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მიიღოს კონტროლიტორის დასტურიდან, რომ მასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები დამუშავებულია და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, უფლება აქვს მიიღოს ასეთი პერსონალური მონაცემები და შემდეგი ინფორმაცია:
5.5.1 დამუშავების მიზნები;
5.5.2 დაინტერესებული პერსონალური მონაცემების კატეგორიები;
რეციპიენტებს ან მიმღებთა კატეგორიებს, რომელთა პერსონალური მონაცემებიც ხელმისაწვდომია;
5.5.4 პერსონალური მონაცემების შენახვის დრო ან ამ დროისთვის განსაზღვრული კრიტერიუმები;
5.5.5 სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს პირადი მონაცემების შესწორება ან წაშლა ან მათი გადამუშავების შეზღუდვა;
5.5.6 სუბიექტს უფლება აქვს საჩივრის შეტანის საზედამხედველო ორგანოში;
5.6. თუ სუბიექტი მოითხოვს პერსონალურ ინფორმაციას, ადმინისტრატორი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების ასლის დამუშავებას. შემდგომი მონაცემთა დამატებით ასლებზე ადმინისტრატორს შეუძლია დააკისროს გონივრული საფასური ადმინისტრაციული ხარჯების საფუძველზე.
5.7. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს პირადი მონაცემების გამოსწორებისა დაგვიანების გარეშე.

6. მონაცემები რომელსაც როგორც ადმინისტრატორები ვამუშავებთ
6.1 ანგარიშის რეგისტრაციისას, ფორმის ან სხვა საქმიანობის შევსებისას, შემდეგი მონაცემები დამუშავებულია კონკრეტულად: სახელი და გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
6.2 სხვა არაპირდაპირი მონაცემები: IP მისამართი, Cookies ფაილები, ბრაუზერი და ოპერაციული სისტემის ვერსია, რათა უზრუნველყოთ საიტის სწორი მუშაობა.

7. “წაშლის უფლება (“დაივიწყების უფლება”)”
7.1 მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს პირადი მონაცემების წაშლა. ადმინისტრატორი ყოველგვარი დროის გაწელვის გარეშე ამ მონაცმებს წაშლის, თუ რომელიმე შემდეგი მიზეზი არის მოცემული:
7.1.1 პერსონალური მონაცემები აღარ არის საჭირო იმ მიზნებისათვის, რომელთის გამოც იქნა შენახული;
7.1.2 მონაცემთა სუბიექტი უკან გამოითხოვს ადრე მიცემულ თანხმობას და არ არსებობს სხვა სამართლებრივი საფუძველი ამ მონაცემების შენახვისათვის;
7.1.3 მონაცემთა სუბიექტმა უარი განაცხადა პირადი მონაცემების დამუშავებაზე;
7.1.4 უკანონოდ დამუშავდა პირადი მონაცემები;
7.2. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეიტანოს მოთხოვნა პერსონალური მონაცემების დამუშავების უარყოფაზე,
7.3. ადმინისტრატორი აცნობებს პირადი მონაცმების ინდივიდუალურ მიმღებებს ამ მონაცემების შესწორების ან წაშლის შესახებ.

8. პირადი მონაცმების დამუშავების საქმიანობის თაოაბაზე ჩანაწერი
8.1 ადმინისტრატორი აწარმოებს დამუშავების პროცესის შესახებ ჩანაწერებს. ეს ჩანაწერები მოიცავს შემდეგს:
8.1.1 ადმინისტრატორის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია;
8.1.2 დამუშავების მიზეზი;
8.1.3 მონაცემთა სუბიექტებისა და პირადი მონაცემების კატეგორიების აღწერა;
8.1.4 მონაცემთა ცალკეული კატეგორიების წაშლა;
8.1.5 უსაფრთხოების კონტროლი.

9. უსაფრთხო დამუშავება
9.1 ჩვენ არ ვაგროვებთ საიტის მონახულების ვიზიტორთა პერსონალურ ინფორმაციას.
9.1 ელექტრონული ფორმით მოწოდებული ფორმის სვსების ან საკონტაქტო ფორმით მიღებული პირადი მონაცემები, არის სესაბამისად დაცული.
9.2 პერიოდულად ხდება პირადი მონაცემების სარეზერვო ასლის შენახვა.
9.3 ადმინისტრატორი ვალდებულია განახორციელოს პერსონალური მონაცემების ლიკვიდაცია, იმ მიზნით, რომლითაც პირადი მონაცემები დამუშავებულია ან აღარ არსებობს ჩეხეთის საკნონმდებლო კოდექსით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით.
9.4 პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების ნებისმიერი დარღვევევს შემთხვევაში, იგზავნება შეტყობინება სამეთვალყურეო ორგანოში.ე.
9.5 პერსონალური მონაცემებთან შეხების უფლება აქვს მხოლოდ ამ საქმიანობისთვის განკუთვნილ პირებს.

10. პირადი მონაცემების გადაცემა სხვა სახელმწიფოებისათვის
10.1. პირადი მონაცემების გადაცემა სხვა ქვეყნებში (ევროკავსირში არშემავალ ქვეყანებში) შესაძლებელია მხოლოდ სუბიეტის თანხმობის საფუძველზე.
10.2. თუ მონაცემბის გადაცემა აუცილებელია მე-3 პირებთან ვალდებულებების შესრულებისათვის.

11. პერსონალური მონაცემების პროცესორები და მიმღებები
11.1 ადმინისტრატორის მიერ მართული პირადი მონაცემების პროცესორები და მიმღები არიან:
11.1.1 მომსახურეობის დამკვეთი პირები ან ფირმები;
11.1.2 მომწოდებლები და მომსახურების მიმწოდებლები;
11.1.3 სახელმწიფო და სხვა ორგანოები სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულებისას.

12. საკონტაქტო დეტალები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

ტელეფონი:
E-mail: tsalenjikhismeria@gmail.com

ეს წესები ძალაშია 30.06.2023

Skip to content